Informacja o możliwości przystąpienia w 2023 roku do edycji programu prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta sosnowca na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w 2023 roku w ramach edycji programu prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych realizowanego jako „Pomoc w domu” na podstawie Ustawy „Za życiem”.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie prac społecznie użytecznych, prace społecznie użyteczne wykonywane na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych obejmują zakres codziennych obowiązków domowych, w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, pielęgnacją tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo, a w ciągu miesiąca nie więcej niż 40 godzin tj., od 1 lutego 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

 W związku z powyższym osoby zainteresowane taką formą wsparcia prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie pisemnie do 30 listopada 2023 r. na adres MOPS ul. 3 go Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem KIS. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 695140748

W załączeniu: