Kolejne posiedzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego za nami


W dniu 28.09.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie kooperantów w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider projektu w gminie Sosnowiec włączył do współpracy jednostki miasta mając na celu wzmocnienie i poprawę wzajemnych relacji w pracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W posiedzeniu PZK wzięli udział przedstawiciele UM Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Zdrowia, Wydziału Gospodarki Lokalowej, Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, I i III Zespołu Kuratorskiego ds. Karnych Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, Środowiskowego Domu Samopomocy „Salve”, Policja, Straż Miejska, Izba Wytrzeźwień, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Wawel oraz nowy kooperant Rejonowe Pogotowie Ratunkowe.

Posiedzenie PZK składało się z dwóch części: w pierwszej części pracownik ds. sieci w projekcie przedstawił działania, które były udziałem Partnerów w okresie pilotażu projektu od listopada 2019 r. do czerwca 2021 r.

Druga część to przypomnienie zasad powołania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych, a także zaplanowaniem zadań na kolejne miesiące, tym bardziej, że działania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego są wpisane w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027.

Spotkanie zakończyło się omówieniem idei lokalnego koszyka usług oraz deklaracją kooperantów do podejmowania dalszych działań w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na terenie miasta Sosnowca.