Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


W dniu 06.07.2021 r. gościliśmy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Panią Justynę Pawlak – Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Panią Bogumiłę Dertkowską – Zastępcę Dyrektora tego samego Departamentu, Pana Grzegorza Baranowskiego - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Panią Joannę Jeleniewską – Zastępcę Dyrektora ROPS wraz z pracownikami oraz przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Pana Huberta Niedziocha – Kierownika Referatu zarządzania i analiz oraz Panią Katarzynę Modrakowską – Kierownika Referatu wsparcia projektów.
Podczas wizyty omawiano z kwestie związane ze sposobem organizacji usług opiekuńczych dla mieszkańców Sosnowca przez MOPS. Goście pozytywnie odnieśli się do stopniowo wdrażanej przez Dyrekcję Ośrodka koncepcji realizacji usług samodzielnie przez pracowników MOPS, co przekłada się na ich lepszą jakość. Prezentowano również projekty (zakończony oraz obecnie realizowany) zapewniające seniorom z Sosnowca innowacyjne wsparcie w formie teleopieki oraz plany co do rozwoju innych form opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi w ich lokalnym środowisku. Pani Monika Holewa – Dyrektor MOPS przedstawiła również najważniejsze problemy z jakimi borykają się instytucje pomocy społecznej. Wskazano w szczególności na kryzysową sytuację obszarze rodzinnej pieczy zastępczej oraz trudności w pozyskiwaniu rodzin zainteresowanych jej sprawowaniem. Przedstawiciele Ministerstwa oraz ROPS przyjmowali poruszone kwestie z uwagą oraz wolą ich rozwiązania na poziomie krajowym.
Dyskutowano również o przekazanym w ostatnich tygodniach do szerokich konsultacji krajowym projekcie „Strategii rozwoju usług społecznych”, która w perspektywie 2021-2040 ma ukierunkować wszystkie możliwe działania na stworzenie godnych warunków życia dla wszystkich obywateli, szczególnie zaś dla grup defaworyzowanych. Przejawiać się to będzie w realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokojenia potrzeb osób wymagających wsparcia, poprzez stworzenie systemu realizacji usług, które mogą dać możliwość wyboru najbardziej optymalnej formy realizacji usługi. W związku z tematem prowadzonych rozmów był proces deinstytucjonalizacji, która w jak najszerszym stopniu powinna zapewnić autonomię osobom objętym pomocą oraz pozostanie w otoczeniu osób najbliższych i sąsiadów.
Omawiane działania oraz przedsięwzięcia służące realizacji misji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu spotkały się z pozytywnym odbiorem gości, którzy zgodnie z oczekiwaniami zyskali nową perspektywę na praktyczne aspekty funkcjonowania jednostki.