Wizyta studyjna w MOPS


W dniu 20 czerwca 2023 r. w siedzibie MOPS odbyła się wizyta studyjna gości z gminy Adamówka w województwie podkarpackim. Gmina Adamówka jest uczestnikiem projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów de instytucjonalizacji usług społecznych” -projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedstawiciele z Centrum Usług Społecznych w Adamówce byli zainteresowani rozwiązaniami, które Gmina Sosnowiec realizuje dla seniorów i osób starszych oraz działaniami na rzecz rodzin z dziećmi, w szczególności objętych pracą asystenta rodziny i pracownika socjalnego. Działania Gminy Sosnowiec zostały docenione w dokumencie „Dobre praktyki - wdrażanie działań w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych” stanowiący załącznik do Ogólnopolskich ramowych Wytycznych tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, stąd też chęć odwiedzenia Sosnowca przez Gości z Adamówki.

Podczas spotkania Pani Iwona Rup-Staroń kierownik Zespołu Pracy Socjalnej, Pani Barbara Porębska kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Pani Jolanta Marzec kierownik Zespołu ds. Usług oraz Pani Justyna Pluta zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM szeroko omówiły wdrożone w mieście rozwiązania dla seniorów, osób starszych i rodzin z dziećmi.

Na koniec wizyty studyjnej Goście z Adamówki odwiedzili mieszkańców nowo otwartego Mieszkania Chronionego w Sosnowcu.