Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej MOPS Sosnowiec http://www.mopssosnowiec.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) nie mają dodanego tekstu alternatywnego lub opisu treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Ułatwienia na stronie internetowej MOPS

Strona internetowe posiadają następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu można:

 • zwiększyć/zmniejszyć czcionkę
 • włączyć skalę szarości
 • włączyć wysoki kontrast
 • włączyć negatyw
 • włączyć jasne tło
 • włączyć podkreślenie linków
 • włączyć czytelność czcionki
 • wrócić do ustawień domyślnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Żaneta Pejga  

E-mail e-mail: dostepnosc@mopssosnowiec.pl 

Telefon tel: 32 296 22 51

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. 3 Maja 33

Na terenie obiektu znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

 • 1 miejsce parkingowe dostępne od strony ul. 3 Maja
 • 2 miejsca parkingowe dostępne od strony ul. Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego

Wstęp do budynku przy ul. 3 Maja 33 dostępny jest od strony północnej (ul. 3 Maja - wejście główne). Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony południowej (parkingu wewnętrznego). W budynku komunikacja pionowa odbywa się za pomocą dostępnej windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.