Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu poszukuje opiekuna osoby niepełnosprawnej do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2022


Warunki pracy:

Usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 • wykształcenie co najmniej średnie i roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym – referencje, zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno od osoby udzielającej pomocy jak też od osoby, której pomoc została udzielona.

Czas trwania usługi:

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 6:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • Limit 120 godzin przypadający na uczestnika Programu;
 • Program obejmuje działania opiekuna w okresie od 29.11.2022 r. do 26.12.2022 r.

Zadania:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez przejęcie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz wsparcie ich w codziennych obowiązkach,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Opiekunowi oferujemy:

 • Wynagrodzenie 35,00 zł (brutto) za godzinę;

 

Osoby zainteresowane i spełniające ww. kwalifikacje  proszone są o składanie  dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 127 (Kancelaria) osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Informacji w sprawie Programu udziela:

Zespół ds. Usług

tel: 32 297 22 90 / 32 296 22 52

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

tel: 32 297 22 67 / 32 296 22 68

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Monika Holewa

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla kandydatów umowa zlecenia)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

  - w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,
  - kierując pisma na adres administratora,
  - kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na opiekuna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach realizowanego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

  - podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
  - podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji;
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.