Dodatek osłonowy


Dodatek osłonowy jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r., poz. 2021). Aby go otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

  • gospodarstwo jednoosobowe - 2100 zł
  • gospodarstwo wieloosobowe - 1500 zł na osobę

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).                                                                       

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

Gospodarstwo 1 – osobowe

400,00 zł

Gospodarstwo 2 do 3 osób

600,00 zł

Gospodarstwo 4 do 5 osób

850,00 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osób

1150,00 zł

Podwyższony dodatek osłonowy
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),  dodatek osłonowy wynosi rocznie:

Gospodarstwo 1 – osobowe

500,00 zł

Gospodarstwo 2 do 3 osób

750,00 zł

Gospodarstwo 4 do 5 osób

1062,50 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osób

1437,50 zł

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia 2022 roku, otrzymają wypłatę świadczenia
w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca 2022 roku, drugą do 2 grudnia 2022 roku. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od 1 lutego 2022 roku do
 31 października 2022 roku, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego lub informację można odebrać osobiście.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres skrytki Epuap: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.
Wnioski w formie papierowej można złożyć:
w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, parter, pokój 102 i 103, 130 w godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 17:30,
wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 12:45

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec  (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
Informację odebrać będzie można również w pok. 106, parter. (informacja Działu Dodatków Mieszkaniowych).
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje nt. dodatku osłonowego można uzyskać pod numerami telefonu:

32 296 22 07

32 296 23 40

 Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod następującymi adresami:

 https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego - Kliknięcie spowoduje otwarcie plikupobierz

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy - Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuotwórz i pobierz

Klauzula obowiazek informacyjny dodatek osłonowy - Kliknięcie spowoduje pobranie plikupobierz