Czym jest przemoc?


Przemoc to nie tylko bicie, siniaki i rany na ciele, ale to wszystkie sytuacje, kiedy silniejszy, bardziej pewny siebie człowiek krzywdzi słabszego od siebie.

 

DEFINICJA PRZEMOCY WEDŁUG USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY
W RODZINIE
(art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 ustawy, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

czyli

Przemoc w rodzinie:

 • jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym,
 • jest procesem, gdyż nie pojawia się znienacka i tworzy cykle,
 • ma tendencje do powtarzania się i rzadko jest jednorazowym epizodem,
 • jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu,
 • wykorzystuje przewagę sił, uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli, dominacji i uległości,
 • narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny,

powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.


RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE:

 • przemoc fizyczna - sprawca narusza nietykalność cielesną drugiej osoby
  -
  bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu itp.
 • przemoc psychiczna- sprawca narusza godność osobistą osoby doznającej przemocy
  - od codziennej krytyki i upokarzania, po dotkliwe wyzwiska, groźby, zastraszanie, szantażowanie (np. zabraniem dzieci, samobójstwem), nękanie, śledzenie, stawianie zakazów (np. wychodzenia z domu, kontaktowania się z rodziną, przyjaciółmi)
 • przemoc seksualna- sprawca narusza sferę seksualną osoby doznającej przemocy
  - zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania mu się siłą lub groźbami, gwałci lub nakłania do innych praktyk seksualnych wbrew jej woli. Do przemocy seksualnej zalicza się także głośne komentowanie wyglądu drugiej osoby, wyśmiewanie go, ocenianie sprawności seksualnej itp.
 • przemoc ekonomiczna – sprawca narusza własność osoby doznającej przemocy lub ją zaniedbuje
  -utrzymywanie osoby w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości środków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego; okradanie, celowe niszczenie czyjejś własności, zabieranie pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na wspólne konto bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedawanie wspólnego majątku bez wcześniejszego uzgodnienia itp.
  Przemocą ekonomiczną nazywa się też przypadki zaniedbywania dzieci przez rodziców – niezapewnianie im godziwych warunków do życia, pozbawianie jedzenia, odzieży, brak opieki
  w chorobie, brak wsparcia psychicznego i materialnego.

 

 Pamiętaj!

Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Pamiętaj, że osoba doznająca przemocy w rodzinie:

Boi się:
- o swoje życie i zdrowie;
- tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy;

Nie wierzy:
- że ktoś chce i może jej pomóc,
- że ma prawo prosić o pomoc,
- że coś się zmieni;

Wstydzi się:
- bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

Osoby doznające przemocy cierpią na różnego rodzaju zaburzenia natury psychologicznej: popadają w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu, agresji, niezrozumiałe zmiany decyzji, niepewność, nieuzasadnione reakcje lękowe, ciągłe poczucie zagrożenia. Trudno od nich oczekiwać racjonalnych zachowań, ponieważ ich umysłem rządzi cały czas strach przed sprawcą.