Działanie Zespołu


Jakie są główne cele Zespołu?

 • Budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Zsynchronizowanie oraz  wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy

 

 Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie
 • Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta
 • Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem  przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Prezydentowi Miasta Sosnowca
 • Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
 • Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych
 • Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do  przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów  i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań
 • Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiących dla niego źródło informacji.

 

Do obowiązków członków Zespołu w szczególności należy: 

 • aktywny udział w pracach Zespołu
 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Zespołu
 • reagowanie na każdą uzyskaną informację dotyczącą wystąpienia przemocy w rodzinie
 • podejmowanie czynności na rzecz zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji skutków zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach kompetencji instytucji, które reprezentują
 • promowanie metod rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy
 • podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.