Regulacje prawne


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

(kliknij i otwórz)

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

(kliknij i otwórz)

 

Krajowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

(kliknij i otwórz)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

(Dz.U. 2011 nr 28 poz. 146)

(kliknij i otwórz)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

(Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259)

(kliknij i otwórz)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(Dz.U. 2011 nr 126 poz. 718)

(kliknij i otwórz)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

(Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

(kliknij i otwórz)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

(Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334)

(kliknij i otwórz)