Informacja o rodzaju i formie ograniczeń w związku z zagrożeniem COVID-19


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem kontakt bezpośredni zostaje zastąpiony bezpieczniejszymi formami kontaktu, tj. kontaktem telefonicznym, listownym (za pośrednictwem poczty) i poprzez platformę ePUAP. Kontakt bezpośredni możliwy jest w sytuacjach koniecznych po indywidualnym ustaleniu terminu drogą telefoniczną. Osoby zgłaszające się bezpośrednio proszone są o przestrzeganie obowiązku dotyczącego zakrywania nosa i ust.
Przy danym stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba obsługiwana.
Informacje będą udzielane telefonicznie pod numerami:
- orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: tel. 32 296 23 45,
- karty parkingowe i legitymacje osób niepełnosprawnych: tel. 32 296 22 54
w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00,
od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00,
w piątki w godzinach od 8.00 do 12.30.
Wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, legitymacje można przesyłać pocztą. Druki wniosków dostępne są na stronie www.mops.sosnowiec.bip.info w zakładce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W sytuacjach koniecznych osoby niepełnosprawne mogą składać osobiście wnioski o karty parkingowe w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną (tel. 32 296 22 54 lub 32 296 23 44 lub 32 296 23 45).
Za utrudnienia przepraszamy!

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu informuje, że:

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) następuje wydłużenie z mocy samego prawa orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni ( tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia; wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3). Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres w/w wskazany, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

4). Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (placówki), zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydawane bez uczestnictwa osoby zainteresowanej w posiedzeniu składu orzekającego w sytuacji gdy członkowie składu uznają dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.