Nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA – w celu zastępstwa (1 etat) - w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - ważne do dnia 31 maja 2023 roku


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33 ogłasza nabór na stanowisko:
PSYCHOLOGA – w celu zastępstwa (1 etat)
w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
________________________________________________________________________________________

Zakres zadań:

 1. Udział w opiniowaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej spokrewnionej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 2. Badanie predyspozycji i motywacji dzieci osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej spokrewnionej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 3. Przeprowadzanie wizyt domowych u kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinne domy dziecka oraz u rodzin zastępczych.
 4. Dokonywanie oceny rodzin zastępczych.
 5. Udział w dokonywaniu doboru rodziny zastępczej do dziecka wymagającego zabezpieczenia w formie umieszczenia go w rodzinie zastępczej.
 6. Sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci, które przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Prowadzenia poradnictwa, pomocy i wsparcia psychologicznego oraz terapii osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków różnych form pieczy zastępczej, jak również innych beneficjentów Działu ds. Rodzin, a w razie potrzeby również w miejscu zamieszkania tych osób.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
 2. W przypadku posiadania dzieci – pełna władza rodzicielska, również w przeszłości.
 3. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek jest nałożony
 4. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Ukończone szkolenia z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej; doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą
 3. Znajomość kodeksu rodzinno – opiekuńczego.

Informacja o warunkach pracy:

 1. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
 2. Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33 Sosnowiec.
 3. Praca w zadaniowym systemie czasu pracy.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - (Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska nieurzędnicze)
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. List motywacyjny.
 7. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, jeśli stosunek pracy ustał w 2023 r.
 8. Kopie zaświadczeń o praktykach, stażach, kursach, szkoleniach
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31 maja 2023 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 7:30 do 18:00, od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30, w piątki w godz. od 7:30 do 13:00 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w ZPZ”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2023 rok.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała rozmowę kwalifikacyjną. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 4. Informujemy, że:
  a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
  b) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
   - w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
   - kierując pisma na adres administratora,
   - kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
  c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
  d) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
   - podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   - podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
   - podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
  e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
  f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
  g)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  h) podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
   - imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   - obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, in-formacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
  - informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
  i) podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
  j) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Sosnowiec, dn. 24 kwiecień 2023 r.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Marzanna Hering