Nabór na stanowisko: Głównego specjalisty (1 etat) w Dziale ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
głównego specjalisty ( 1 etat)
w Dziale ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

______________________________________________________________________________________

O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie*, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej*


Zakres zadań:

 1. monitorowanie informacji o dostępnych funduszach unijnych oraz innych funduszach zewnętrznych.
 2. przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych komórkom organizacyjnym Ośrodka.
 3. udzielanie informacji o realizowanych projektach/programach klientom Ośrodka zgłaszającym się do DFZ.
 4. doradztwo  w przygotowywaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki unijne i inne fundusze zewnętrzne na realizację programów/projektów pomocowych.
 5. uczestnictwo w pracach związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych na realizację projektów/programów.
 6. realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i koordynowanych przez DFZ a zwłaszcza:
   - monitorowanie realizacji wskaźników projektów,
   - monitorowanie udziału uczestników projektów,
   - udział w procesie zakupów i dostaw towarów i usług;
   - opracowywanie merytoryczne i prowadzenie dokumentacji projektowej;
   - kontakty z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi
 7. koordynowanie pracami pracowników socjalnych związanymi z realizacją projektów/programów.
 8. czuwanie nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji dot. projektów/programów przez pracowników socjalnych.
 9. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jakością kontraktów socjalnych zawieranych z uczestnikami projektów/programów przez pracowników socjalnych.
 10. udział w sporządzaniu okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów/programów.
 11. podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie wskaźników zakładanych w projektach/programach.
 12. organizowanie spotkań monitorujących realizacje projektów/programów (udział w spotkaniach zespołu projektowego).
 13. udział w kontrolach dot. realizowanych projektów/programów.
 14. obsługa kancelaryjna Działu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
 15. współpraca z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, w tym z pracownikami Działu Finansowo-Księgowego, Zespołem Specjalistów, pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej oraz Zespołu ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją, jak również z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta;
 16. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wymagany 4 letni staż pracy
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna
 2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie aplikowania lub realizacji, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 3. Znajomość zasad realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znajomość dokumentów programowych funduszy Unii Europejskiej w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 4. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości;
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, MS Office i urządzeń biurowych;
 6. Dobra organizacja pracy;
 7. Umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność;
 8. Dokładność i systematyczność;
 9.  Samodzielność.

Informacja o warunkach pracy:


Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33 Sosnowiec.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska urzędnicze)
 3. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. List motywacyjny.
 7. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, jeśli stosunek pracy ustał w 2019 r.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

              Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 czerwca 2019r., do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33  (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki  w godz. od 730 do 1800, w piątki  w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33,
41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,,głównego specjalisty w Dziale ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych”.
Decyduje data wpływu do Ośrodka.


Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2019r.
 2. Rekrutacja będzie przebiegała  poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera (programy Word i Excel). Propozycję zatrudnienia w MOPS w S- cu otrzymają Ci kandydaci którzy w procesie rekrutacji otrzymają min. 75% punktów .  
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. Informujemy, że:

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
b)    w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 1400 do 1700;
c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
f)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
g)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
h)    podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami),
 • obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami),
 • informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

i)    podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
j)    podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
k)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Sosnowiec, dn. 12.06.2019 r.

               
                
     DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa