Nabór na stanowisko: Główny specjalista (1 etat) w Dziale Pomocy Środowiskowej


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
Główny specjalista (1. etat)
w Dziale Pomocy Środowiskowej

___________________________________________________________________________________________


O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie*, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej*


Zakres zadań:

 1. Współpraca z mediami w tym udział w opracowywaniu informacji dla mediów, czuwanie nad autoryzacją materiałów.
 2. Dokumentowanie wydarzeń, działań podejmowanych przez Ośrodek w tym prowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 3. Przygotowywanie opracowań tekstowych, graficznych, tworzenie prezentacji.
 4. Przygotowywanie zestawień, sprawozdań oraz skategoryzowanej opisowej analizy danych.


Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 4 letni staż pracy.
 3. Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pełny Pakiet Office z naciskiem na Excel).
 5. Komunikatywność.
 6. Umiejętność formułowania wniosków.
 7. Kreatywność przy realizacji powierzonych zadań.
 8. Dokładność i rzetelność.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medioznawstwo lub pokrewne).
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z mediami.
 3. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość ustawy o pomocy społecznej.
 5. Znajomość innych ustaw zgodnie z zadaniami statutowymi MOPS w Sosnowcu.
 6. Umiejętność obsługi programów graficznych.

Informacja o warunkach pracy:


Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul.3 Maja 33 i inne lokalizacje w których prowadzona jest działalność Ośrodka.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300 .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska urzędnicze)
 3. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. List motywacyjny.
 7. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, jeśli stosunek pracy ustał w 2019 r.
 8. Kopie  zaświadczeń o praktykach, stażach, kursach, szkoleniach.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy    Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.07.2019 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33  (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki  w godz. od 730 do 1800, w piątki  w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,,Główny specjalista w DPŚ”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała: test kompetencyjny (teoretyczny i praktyczny) oraz rozmowę kwalifikacyjną. Propozycję zatrudnienia w MOPS w S- cu otrzymają Ci kandydaci, którzy w procesie rekrutacji otrzymają minimum 80% punktów.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33;
b)    w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
 • kierując pisma na adres administratora,
 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;

c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
d)    Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom danych: osobom pozyskującym informację publiczną ze strony BIP Ośrodka;
e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
f)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
g)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
h)    podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami),
 • obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami),
 • informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

i)    podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
j)    podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
k)    Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Sosnowiec, dn. 09.07.2019 r.                                                                                     

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa