Nabór na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Kadrowych (1 etat)


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Kadrowych (1 etat)

_________________________________________________________________________________


O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej


Zakres zadań:
1.    Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, a w szczególności:

1)    prowadzenie pracowniczych akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin, a także przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
3)    prowadzenie spraw związanych z nagrodami jubileuszowymi,
4)    prowadzenie spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, staży, praktyk zawodowych,
5)    prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską (wystawienie i wydawanie pracownikom skierowań, monitorowanie terminów wykonania badań),
6)    przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło we współpracy z kierownikami wewnętrznych komórek organizacyjnych i dyrektorem Ośrodka,
7)    prowadzenie dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa i wynikającej z ustaleń wewnętrznych,
8)    prowadzenie sprawozdawczości związanej z obszarem kadrowym,
9)    realizacja zadań z obszaru kontroli zarządczej w części odnoszącej się do spraw realizowanych przez Zespół ds. Kadrowych,
10)    ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników Ośrodka.
11)    przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji prowadzonej przez Zespół ds. Kadrowych.

2.    Wykonywanie innych prac powierzonych bezpośrednio przez dyrektora Ośrodka lub pracownika koordynującego pracą Zespołu ds. Kadrowych.

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie średnie i min. 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i min. rok stażu pracy.
2.    Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, w tym ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3.    Znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części dotyczącej wymagań kwalifikacyjnych.
4.    Umiejętność obsługi komputera (umiejętność obsługi edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych).
5.    Wysoka kultura osobista, wysokie umiejętności interpersonalne, nieposzlakowana opinia, dokładność, sumienność, systematyczność.
6.    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
7.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1.    Preferowane wykształcenie wyższe prawnicze.
2.    Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
3.    Znajomość programu kadrowego QNT.
4.    Praktyczne doświadczenie w obszarze kadrowym.

Informacja o warunkach pracy:

1.    Praca wymagająca kontaktów interpersonalnych.
2.    Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej.
3.    Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
4.    Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu.
5.    Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6% .

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

1.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu; ścieżka dostępu: Menu przedmiotowe – Dokumenty do pobrania – Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
2.    Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska urzędnicze).
3.    List motywacyjny.
4.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
6.    W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
7.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni  praw publicznych.
8.    Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.    Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
10.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21 lutego 2019 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33  (parter, pokój nr 124) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz.
od 730 do 1800, w piątki w godz. od 730 do 1300, we wtorki, środy i czwartki w godz. od 730 do 1530 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: „Nabór na Inspektora – Zespół ds. Kadrowych”.
Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:    

Rekrutacja obejmowała będzie rozmowę kwalifikacyjną.
Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów lub dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną.
W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bardzo prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru telefonu kontaktowego.

Informujemy że:

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
b)    w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 1400 do 1700;
c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
d)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
f)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
g)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
h)    podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:

  • imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami),
  • obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami),
  • informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

i)    podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
j)    podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
k)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Sosnowiec, dn. 11.02.2019r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa