Nabór na stanowisko: Kierownik działu (1etat) w Dziale ds. Rodzin


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne kierownicze* stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik działu (1etat)

w Dziale ds. Rodzin


O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie*, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej*

 

Zakres zadań:

 1. Kierowanie Działem ds. Rodzin – prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań podległych pracowników.
 2. Koordynowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Nadzorowanie pracy kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dot. w szczególności realizacji zadań z zakresu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Nadzorowanie pracy podległych pracowników dot. w szczególności:

a)      kierowania, umieszczenia i pobytu dziecka wymagającego opieki w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,

b)      prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

c)      prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji z zakresu świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków udzielanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,  

d)     sporządzania list wypłat, przelewów i przekazów świadczeń kwalifikowanych przez Dział,

e)      prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń kwalifikowanych przez Dział,

f)       przygotowywania projektów porozumień zawieranych z innymi powiatami w sprawie warunków pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, prowadzenie dokumentacji
i sporządzanie poleceń przelewów dotyczących realizacji zawartych porozumień.

g)      Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń realizowanych przez Dział.

6.  Opracowywanie sprawozdań z pracy Działu.

7. Planowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań. 

8.  Kontrola merytoryczna dowodów księgowych w obrębie zadań realizowanych przez Dział.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wymagany 5-letni staż pracy.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Znajomość obsługi komputera (Word, Excel).
 8. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kierowania zespołem, odporność na stres.
 9. Wysokie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, prawo i administracja.
 2. Staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu pieczy zastępczej.
 3. Znajomość prowadzenia postępowań administracyjnych z zastosowaniem przepisów kpa.
 4. Ukończone dodatkowe szkolenia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej.
 5. Znajomość przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 6. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej.

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33 Sosnowiec.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300 .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w MOPS - dokumenty do pobrania - kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe – praca w MOPS – dokumenty do pobrania – Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja stanowiska urzędnicze).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. List motywacyjny.
 7. Kopie zaświadczeń o praktykach, stażach, kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni
  z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy              Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w MOPS - dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.04.2019r., do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127)   w godzinach pracy MOPS, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki od 730 do 1300 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Działu ds. Rodzin”.

Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: maj 2019r.
 2. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera (programy Word i Excel). Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych 5 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów z testu. Propozycję zatrudnienia w MOPS w Sosnowcu otrzymają Ci kandydaci, którzy w procesie rekrutacji otrzymają min. 60% punktów.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. Informujemy, że:

a)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

b)       w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 1400 do 1700;

c)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;

d)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

e)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;

f)        posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

g)       ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

h)      podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:

-   imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zmianami),

-   obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami),

-   informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

i)  podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

j)  podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;

k)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Sosnowiec, dn. 08.04.2019 r.
Z-ca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Smak