Nabór na stanowisko: specjalista (1 etat) w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista (1 etat) w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy ZastępczejO w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Zakres zadań:

 1. Realizacja zadań administracyjnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie projektów porozumień zawieranych między powiatami w sprawie warunków pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
 3. Weryfikowanie rachunków dot. wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i osób do pomocy.
 4. Sporządzanie projektów umów cywilno – prawnych dot. zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pieczy zastępczej wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 6. Prawidłowe prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przyjętym obiegiem dokumentacji, instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.
 7. Współpraca z pracownikami Ośrodka w szczególności z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, radcami prawnymi, pracownikami administracyjnymi i księgowości, a także z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub minimum 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 5. W przypadku posiadania dzieci - pełna władza rodzicielska, również w przeszłości.
 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek jest nałożony.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Bardzo dobra znajomość ustaw: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy – kodeks postępowania administracyjnego.
 9. Umiejętność obsługi komputera, sprawnej organizacji pracy, dobrej komunikacji i pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, prawo, zarządzanie, socjologia, praca socjalna, politologia.
 2. Ukończone szkolenia z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, prawa i administracji.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.
 4. Możliwość natychmiastowego podjęcia pracy.

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33 Sosnowiec. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300.  

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w MOPS - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 3. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe – praca w MOPS – dokumenty do pobrania – Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych – rekrutacja stanowiska urzędnicze).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. List motywacyjny.
 7. Kopie zaświadczeń o praktykach, stażach, kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.     

Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w MOPS - dokumenty do pobrania  - oświadczenie).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.02.2019 roku, do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530 w piątki w godz. od 730 do 1300 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: marzec 2019 rok.
 2. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną ze sprawdzeniem obsługi komputera (programy Word i Excel). Propozycję zatrudnienia w MOPS w Sosnowcu otrzyma ten kandydat, który w procesie rekrutacji uzyska największą ilość punktów.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. Informujemy, że:

a)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
b)  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00;
c)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
d)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
f)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
h)  podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:

 • imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zmianami),
 • obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami),
 • informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

i) podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
j)   podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i) jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
k)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Sosnowiec, dn. 14.02.2019r.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa