Nabór na stanowisko: Specjalista (1etat) w Dziale ds. Rodzin


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista (1etat)
w Dziale ds. Rodzin

___________________________________________________________________________________________


O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie*, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej*


Zakres zadań:

 1. Wprowadzanie danych z dokumentacji do systemu komputerowego stosowanego w MOPS, celem sporządzania decyzji administracyjnych.
 2. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach: świadczeń dla dzieci i rodzin zastępczych, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, nienależnie pobranych świadczeń kwalifikowanych przez Dział.
 3. Prowadzenie bieżącej, miesięcznej i rocznej analizy wydatkowanych środków na poszczególne zadania.
 4. Sporządzanie list płatniczych świadczeń realizowanych w Dziale.
 5. Sporządzanie poleceń przelewów wynikających z realizacji porozumień między powiatami w sprawach finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
 6. Monitorowanie zgodności dochodów z należnościami w sprawach określonych porozumieniami między powiatami dotyczącymi finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i sporządzanie rozliczeń dla poszczególnych powiatów.
 7. Sporządzanie zapotrzebowania środków na poszczególne zadania realizowane przez Dział.
 8. Planowanie wydatków budżetowych na świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków.
 9. Obsługa sprawozdań rzeczowo-finansowych.
 10. Ustalenie kwoty zaangażowania wydatków budżetowych wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zachodzących na bieżąco zmian.
 11. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOPS oraz bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Wymagany 2 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego lub 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Bardzo dobra znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Znajomość obsługi komputera (Word, Excel).
 8. Wysokie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach finanse lub rachunkowość, administracja, prawo, praca socjalna.
 2. Staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym z zakresu pieczy zastępczej.
 3. Znajomość prowadzenia postępowań administracyjnych z zastosowaniem przepisów kpa.
 4. Znajomość ustawy o finansach publicznych.

Informacja o warunkach pracy:


Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33 Sosnowiec.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska urzędnicze).
 3. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. List motywacyjny.
 7. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, jeśli stosunek pracy ustał w 2019r.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 10. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

              Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.06.2019 r., do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33  (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki  w godz. od 730 do 1800, w piątki  w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,, Specjalista w Dziale ds. Rodzin”.
Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2019r.
 2. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera (programy Word i Excel). Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych 6 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów z testu. Propozycję zatrudnienia w MOPS w S-cu otrzymają Ci kandydaci, którzy  w procesie rekrutacji otrzymają min. 60% punktów.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. Informujemy, że:

a)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy
ul. 3 Maja 33;
b)    w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312, w poniedziałek w godzinach od 1400 do 1700;
c)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko;
d)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
e)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
f)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
g)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
h)    podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami),
 • obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami),
 • informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

i)    podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zmianami) jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
j)    podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
k)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Sosnowiec, dn. 07.06.2019r.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa