Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie


Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Koordynator pracy zespołu - specjalista pracy socjalnej Agnieszka Sekunda

Agnieszka Sekunda

 ul. 1 Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

pokoje 15-19

Telefon tel. 32 297 70 24

E-mail email: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

Zadań należy:

  • realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie — praca z osobami z problemem przemocy oraz realizacja zadań w ramach procedury „Niebieska karta”
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie związanym z działaniami na rzecz dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie,
  • obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, powołanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca

 

Więcej informacji w zakładce Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.