edycja 2022 (zrealizowano)


                                         flaga Polski            Godło Polski  

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gmina Sosnowiec przystąpiła do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany w okresie od marca 2022 r. do grudnia 2022 r.

Kwota dofinansowania 3 016 140,00 zł
Całkowita wartość 3 016 140,00 zł

CELE PROGRAMU :
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA:

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:
  1. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
  2. czesaniu;
  3. goleniu;
  4. obcinaniu paznokci rąk i nóg;
  5. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
  6. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
  7. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
  8. słaniu łóżka i zmianie pościeli;
 2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):
  1. sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
  2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie  osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
  3. myciu okien;
  4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
  5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby niepełnosprawnej);
  6. podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
  7. transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);
 3. wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  1. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
  2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
  3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
  4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
  5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi o transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
  6. transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;
 4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
  1. wyjście na spacer;
  2. asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
  3. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
  4. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
  5. notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
  6. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
  7. wsparcie w załatwianiu spraw  w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

 

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

 1. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.
 2. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
- 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 360 godzin rocznie dla:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ogłasza nabór Uczestników do udziału w bezpłatnym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ - edycja 2022 (rekrutacja zakończona)

UCZESTNIKAMI PROGRAMU MOGĄ BYĆ

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ASYSTENTA

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianie spraw urzędowych;
 • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. (Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

WYMAGANIA WOBEC ASYSTENTA

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o wypełnienie każdego pola w dokumentach
1) Karta zgłoszenia Uczestnika Programu
2) Oświadczenie Uczestnika Programu
3) Oświadczenia Uczestnika Programu do 16 r.ż. (wypełniają tylko osoby do 16 roku życia)
4) Zakres czynności
5) Karta zgłoszenia Asystenta
6) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
7) Kserokopię pełnomocnictwa notarialnego lub wyroku sądu dot. ubezwłasnowolnienia uczestnika Programu (jeżeli występuje)
8) W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest dołączenie następujących dokumentów:

 1. zaświadczenie o niekaralności Asystenta;
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu Asystenta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33
SKRZYNKA PODAWCZA znajdująca się w holu budynku.

Telefon Informacja tel. 32 296 22 67 lub 32 296 22 71

 

TERMINY

Rekrutacja do Programu trwać będzie do 28 lutego 2022 r.
O przyjęciu do Programu lub odmowie zostaną Państwo poinformowani pisemnie po rozpatrzeniu wniosków.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

1) Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKarta zgłoszenia Uczestnika Programu (kilknij i pobierz)

2) Kliknięcie spowoduje pobranie plikuOświadczenie Uczestnika Programu (kilknij i pobierz)

3) Oświadczenia Uczestnika Programu do 16 r.ż. (wypełniają tylko osoby do 16 roku życia) (kilknij i pobierz)

4) Kliknięcie spowoduje pobranie plikuZakres czynności (kilknij i pobierz)

5) Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKarta zgłoszenia Asystenta (kilknij i pobierz)

6) Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKlauzula informacyjna do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (kliknij i pobierz)