Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

                                                                    dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu

 

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

 

Dane przetwarzane są w siedzibie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 21/23.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  się:

 • osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
 • telefonicznie: 32 2962212,
 • pisemnie, kierując pisma na adres Administratora.

 

Źródło pochodzenia danych

 

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Źródłem danych osobowych mogą być organy ścigania, podejmujące interwencję w przypadku zgłoszenia faktu przemocy domowej oraz instytucje i osoby fizyczne.

 

Dostęp do danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie jest wyłączony zgodnie z przepisami art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Cel przetwarzania

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • diagnozowania problemu przemocy w rodzinie;
 • interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 

Podstawy prawne przetwarzania

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta".

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym. Organy te to przede wszystkim Policja oraz sądy powszechne.

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku oraz z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Uprawnienia

 

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • sprostowania (poprawiania) danych ,
 • uzupełnienia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest obowiązkowe.

Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 


 

 

zespół kompakt mini.jpg

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie

 

 

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Agnieszka Sekunda

 

 

 

Siedziba

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

ul. 1 Maja 21/23 pokoje 15 - 19 

 

41-200 Sosnowiec

 

 

 

Kontakt

 

(32) 297 70 24

 

e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

 

 

Koordynatorzy grup roboczych

 

Marzena Jabłońska

–  Niwka, Dębowa Góra, Modrzejów, Bór, Ludmiła, Dańdówka, Bobrek, Jęzor, Osiedle Naftowa, Radocha, Stary Sosnowiec – Osiedle Piastów

 

Beata Mielniczuk

–  Zagórze, Środula, Sielec, Centrum

 

Agnieszka Górka-Karp

– Pogoń, Milowice

 

Roksana Dzięga

- Klimontów, Maczki, Cieśle, Ostrowy Górnicze, Juliusz, Kazimierz, Stary Sosnowiec (teren za dworcem PKP po prawej stronie od ul. Piłsudskiego)

 

 

 

Iwona Zajączkowska

- Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

Godziny pracy koordynatorów: 

 

poniedziałek - 7.30 - 18.00

wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30

piątek - 7.30 - 13.00

 

 

 

Regulamin postępowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływania Grup Roboczych w Sosnowcu w ramach procedury  „Niebieskie Karty”