Działanie Zespołu


 

 

Cele i zadania Zespołu
1. Zasadniczymi celami Zespołu są:
- budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- zsynchronizowanie oraz  wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
2. Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:
Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie.
Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta.
Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem  przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji  Prezydentowi Miasta Sosnowca.
Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do  przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów  i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.

Jakie są główne cele Zespołu?

 

 • Budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Zsynchronizowanie oraz  wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy

 

  

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:


 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie
 • Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta
 • Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem  przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji  Prezydentowi Miasta Sosnowca
 • Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
 • Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych
 • Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do  przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów  i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań
 • Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiących dla niego źródło informacji

 
Do obowiązków członków Zespołu w szczególności należy:

 

 • aktywny udział w pracach Zespołu
 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Zespołu
 • reagowanie na każdą uzyskaną informację dotyczącą wystąpienia przemocy w rodzinie
 • podejmowanie czynności na rzecz zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji skutków zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach kompetencji instytucji, które reprezentują
 • promowanie metod rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy
 • podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Istotnym elementem pracy Zespołu jest powoływanie grup roboczych i monitorowanie ich. Grupa robocza może być powołana na rzecz konkretnej rodziny, w terminie do 3 dni, po wpłynięciu do Przewodniczącego formularza „Niebieska Karta – A”. Prace grupy koncentrują się na pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, opracowaniu i realizacji indywidualnych planów pomocy, monitorowaniu sytuacji rodziny, w tym w jej środowisku zamieszkania, dokumentowaniu podjętych na rzecz rodziny działań i ich ewaluacji.

 

  

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:


 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia


W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

  

 

Skład Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Sosnowcu

Członkowie reprezentujący jednostki organizacyjne Miasta Sosnowca

 

 Bodzioch Roman - CKZiU

Brzozowicz-Uwijała Elżbieta – GKRPA


Tomasz Mogielski – Policja


Buczek Ryszard- Policja


Falis Michał – CUSiW


Grociak Bożena – WE


Gronczewska Joanna – WZO


Indyka Katarzyna - ZOW Nr 3


Krzepkowska Małgorzata – ZLA


Leszczyńska Anna - OIK/ CUSiW


Gilis Aleksandra – Caritas


Nieckarz Renata - SR-kurator


Sekunda Agnieszka - MOPS


Skręt Rafał - SR – kurator

 

Zajączkowska Iwona - MOPS


Zakrzewska-Cupiał Beata – CPiLU