Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Turnus rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach rehabilitacyjnych znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON:

 1. osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności
 2. osoba spełniająca kryterium dochodowe:
  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Opiekun na turnusie

Do pobytu opiekuna na turnusie może zostać przyznane dofinansowanie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna.

Opiekun:

 • nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie,
 • nie jest osobą z niepełnosprawnością wymagającą opieki innej osoby,

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę,
 2. skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu (wypełnione w roku, w którym składa się wniosek),
 3. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
 4. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. w przypadku opieki prawnej należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu)
 6. w przypadku wnioskodawców uczących się i niepracujących do 24 roku życia zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę.

 

Wysokość dofinansowania:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej/osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora turnusu i może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Konsekwencje poniesienia kosztów rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego przed uzyskaniem decyzji MOPS o dofinansowaniu ponosi Wnioskodawca.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu (ośrodek), biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności (symbole w orzeczeniu i/lub wniosku lekarskim). W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do MOPS informację o wyborze turnusu.

 

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie np. wózek inwalidzki, balkonik, pieluchomajtki, worki do zbiórki moczu, protezy, cewniki, aparaty słuchowe itp.(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).

Wykaz zawiera limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach zakupu oraz osoby uprawnione (lekarz) do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Ze środków PFRON można ubiegać się o dofinansowanie udziału własnego do zakupu lub zwrot środków finansowych poniesionych na tenże udział własny.

Warunki uzyskania dofinansowania

 1. posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 2. spełnienie kryterium dochodowego: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Załączniki wymagane do wniosku

 1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
 2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z kserokopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie
  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie),


lub

 1. kserokopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
  i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia (określony do 31 grudnia danego roku,
  w którym składa się wniosek),
 2. w przypadku opieki prawnej należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu.

Do wniosku należy załączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu, fakturę pro-forma lub kosztorys na wymieniony we wniosku sprzęt, zaświadczenie lekarskie ( wypełnione
w roku, w którym składa się wniosek) informujące, iż wnioskowany sprzęt jest niezbędny dla wnioskodawcy
w procesie rehabilitacji społecznej w warunkach domowych oraz w przypadku opieki prawnej należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego (kserokopia wraz
z oryginałem do wglądu).

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę cywilno-prawną określającą między innymi kwotę dofinansowania oraz ostateczny termin zakupu wnioskowanego sprzętu. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania.

Ważne! Sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej nie może zostać objęty dofinansowaniem ze środków PFRON.

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Likwidacja barier architektonicznych może obejmować tylko i wyłączenie budynek mieszkalny, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje, z wykluczeniem budynków nowo powstałych oraz przeznaczonych do kapitalnego remontu.

Przykładowe prace, które można objąć dofinansowaniem to np. poszerzenie drzwi, zamontowanie podłóg antypoślizgowych, przerobienie wanny na natrysk, montaż systemu uchwytów umożliwiających przesiadanie się
z wózka inwalidzkiego.


Załączniki wymagane do wniosku

 1. Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu.
 2. Kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności współlokatorów – jeżeli występują wraz oryginałami do wglądu.
 3. Zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu (wypełnione w roku, w którym składa się wniosek).
 4. W przypadku opieki prawnej należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).
 5. Akt własności lokalu/umowa najmu/przydział spółdzielczy, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku pod względem merytorycznym i formalnym kwalifikowany jest on do wizji lokalnej, która przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Pozytywny wynik wizji pozwala na dalsze procedowanie wniosku tj. wnioskodawca samodzielnie szuka i wybiera wykonawcę zadania tj. firmę, następnie wymagane jest dostarczenie szkicu pomieszczenia przed i po adaptacji, projektu inwestorskiego (w uzasadnionych przypadkach), kosztorysu inwestorskiego, zgody właściciela lokalu lub budynku na wykonanie wnioskowanego zakresu prac (gdy takie pozwolenie wymagane jest przepisami prawa). Rozpoczęcie prac remontowych możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy cywilno-prawnej pomiędzy MOPS a wnioskodawcą, która zawierana jest po przedłożeniu wszelkich niezbędnych dokumentów.

Po zakończeniu prac odbywa się ich odbiór przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w oparciu o przedłożony przez wykonawcę kosztorys końcowy, stosowne atesty lub inne dokumenty konieczne do odbioru. Następnie wnioskodawca lub upoważniony przez niego wykonawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę wraz z dowodem wpłaty własnej wnioskodawcy. Po weryfikacji dokumentacji następuje wypłata dofinansowania na konto wykonawcy.

Ważne! W przypadkach, gdy koszty przedsięwzięcia wymagają wysokiego wkładu własnego wnioskodawcy, zobowiązany jest on do przedstawienia źródeł finansowania przedmiotowego wkładu (środki własne/organizacji pozarządowych/spółdzielni). MOPS nie dysponuje wykazem firm zajmujących się likwidacją barier architektonicznych.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na celu całkowicie/częściowo zlikwidować problem
w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem.

O dofinansowanie do np. komputerów, telefonów udźwiękowionych, czytaków mogą ubiegać się osoby, które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim (wypełnionym w roku, w którym składa się wniosek) zawierającym informację o schorzeniach i aktualnym stanie zdrowia.

Likwidacja barier technicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych np. łóżka elektrycznie sterowane, schodołazy, podnośniki.

O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata, licząc od roku następnego po otrzymania dofinansowania do likwidacji w/w bariery.

Załączniki wymagane do wniosku

Do wniosku należy załączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu, fakturę pro-forma lub kosztorys na wymieniony we wniosku sprzęt, zaświadczenie lekarskie (wypełnione w roku,
w którym składa się wniosek) oraz w przypadku opieki prawnej należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę cywilno-prawną określającą między innymi kwotę dofinansowania oraz ostateczny termin zakupu wnioskowanego sprzętu. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania.

Ważne! Sprzęt zakupiony przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej nie może zostać objęty dofinansowaniem ze środków PFRON.