Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zaprasza osoby chętne do udziału w programie „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2020


 

Program skierowany jest do członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkańców Sosnowca.

W ramach programu oferujemy:

  • Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz świadczenie usług specjalistycznych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY !

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2020 (w załączeniu). Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wymagania złożenia Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - w przypadku dużej liczby zgłoszeń osób chętnych do Programu.

Informujemy, że osoby chętne do udziału w programie mogą wskazać osoby do świadczenia usług opiekuńczych oraz świadczenia usług specjalistycznych - jednak osoby te powinny posiadać kwalifikacje:

do specjalistycznych usług opiekuńczych:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa -  edycja 2020),
  • spełnione wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
    z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

do usług opiekuńczych:

  • wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż
    w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – referencje, zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno od osoby udzielającej pomocy jak też od osoby, której pomoc została udzielona. 

 

Uwaga! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub
z innych źródeł.
 

Zgłoszenie uczestnictwa do Programu przyjmowane będą za pośrednictwem poczty lub
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok.110.

Zgłoszenie do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020: złożenie dokumentów za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok
. 127 (Kancelaria)

Informacja tel.  32 296 22 25 lub 32 296 22 67/ 32 296 22 68

 

załącznik zgłoszenia