Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Przewodnicząca - Aneta Nowak

ul. 3 maja 33 (parter)
41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 296 22 22, 32 296 22 54, 32 296 23 44, 32 296 23 45
Telefon fax: 32 296 22 22
E-mail email: pzon@mopssosnowiec.pl
 
pokój 116 - Punkt Obsługi Klienta - składanie wniosków w sprawie wydania karty
                      parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej
                      Telefon tel.: 32 296 22 54

pokój 121 - Sekretarz Zespołu
                      Telefon tel.: 32 296 22 22

pokój 122 - Przewodnicząca Zespołu
                      Telefon tel.: 32 296 23 44

pokój 123 - składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
                      stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień
                      (wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje
                      się od strony parkingu z tyłu budynku)
                      Telefon tel.: 32 296 23 45

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek - czwartek od 9:00 do 14:00
piątek od 9:00 do 12:30

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
 3. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia
 4. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka
 5. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy).
 6. Wydawanie kart parkingowych

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu informuje, że:

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) następuje wydłużenie z mocy samego prawa orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni ( tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia; wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres w/w wskazany, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia
  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (placówki), zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydawane bez uczestnictwa osoby zainteresowanej w posiedzeniu składu orzekającego w sytuacji gdy członkowie składu uznają dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, legitymacje można przesyłać pocztą.

Druki wniosków dostępne są poniżej: