Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sosnowcu


 logo Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy Domowej

Siedziba Zespołu:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 ul. Szpitalna 1, 41-219Sosnowiec

piętro II

Kontakt:

Telefon tel. 669 783 012 

E-mail e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej nie jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną i finansową Zespołu.

 

Wnioski/skargi przyjmowane są przez członków Zespołu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

 

Skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
Domowej w Sosnowcu: 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Agnieszka Sekunda
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

Zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
Damian Nowicki
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

 

Brzozowicz-Uwijała Elżbieta 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowcu, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,

Dzięga Roksana
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

Falis Michał
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu,

Grociak Bożena
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,

Leszczyńska Anna
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu,

Mazur Patrycja
Sąd Rejonowy w Sosnowcu,

Mogielski Tomasz 
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

Nieckarz Renata
Sąd Rejonowy w Sosnowcu,

Rachwaniec Żaneta
Fundacja "Po Skrzydła",

Strzelec Marzena
 Sąd Rejonowy w Sosnowcu,

Widera Szymon 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

Dane przetwarzane są w siedzibie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.

W przypadku pytań lub wątpliwości czy dane są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

- osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
- telefonicznie: 32 2962212,
- pisemnie, kierując pisma na adres Administratora.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Źródłem danych osobowych mogą być organy ścigania, podejmujące interwencję w przypadku zgłoszenia faktu przemocy domowej oraz instytucje i osoby fizyczne.

Dostęp do danych osobowych osób dotkniętych przemocą domową oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej jest wyłączony zgodnie z przepisami art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- diagnozowania problemu przemocy domowej;
- interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową;
- podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową;
- opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej;
- monitorowania sytuacji środowisk, w których dochodzi do przemocy oraz środowisk zagrożonych wystąpieniem przemocy;

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym. Organy te to przede wszystkim Policja oraz sądy powszechne.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku oraz z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do danych, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, sprostowania (poprawiania) danych, uzupełnienia swoich danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest obowiązkowe.

Dodatkowa informacja:

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.