Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu


 logo Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Agnieszka Sekunda

Siedziba:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

piętro II, pokoje 1-6,

Kontakt:

Telefon tel. 669 783 012

E-mail e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

Koordynatorzy grup roboczych:

Marzena Jabłońska

–  Niwka, Dębowa Góra, Modrzejów, Bór, Ludmiła, Dańdówka, Bobrek, Jęzor

 Beata Mielniczuk

–  Zagórze, Środula, Sielec, Centrum

 Agnieszka Górka-Karp

– Pogoń, Milowice

Roksana Dzięga

- Klimontów, Maczki, Cieśle, Ostrowy Górnicze, Juliusz, Kazimierz

 Zuzanna Paluchowska

- Osiedle Naftowa, Radocha, Stary Sosnowiec Centrum

Anna Jakubczak-Trajdos

- Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 Godziny pracy koordynatorów: 

 poniedziałek - 7.30 - 18.00

wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30

piątek - 7.30 - 13.00

 

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuRegulamin postępowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływania Grup Roboczych w Sosnowcu w ramach procedury  „Niebieskie Karty”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.

Dane przetwarzane są w siedzibie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w Ośrodku Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  się:

osobiście w siedzibie MOPS przy ul, 3 Maja 33, II piętro, pokój nr 312,
telefonicznie: 32 2962212,
pisemnie, kierując pisma na adres Administratora.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Źródłem danych osobowych mogą być organy ścigania, podejmujące interwencję w przypadku zgłoszenia faktu przemocy domowej oraz instytucje i osoby fizyczne.

Dostęp do danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie jest wyłączony zgodnie z przepisami art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

diagnozowania problemu przemocy w rodzinie;
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

Podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta".

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań w interesie publicznym. Organy te to przede wszystkim Policja oraz sądy powszechne.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku oraz z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9c ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
sprostowania (poprawiania) danych ,
uzupełnienia swoich danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest obowiązkowe.

Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.