Klub Integracji Społecznej


Klub Integracji  Społecznej

Główny Specjalista: Iwona Florkiewicz

 ul. Stanisława Staszica 62, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel: 695 140 748,

Telefon tel: 887 032 214

E-mail e-mail: kis@mopssosnowiec.pl

Terenem działania Klubu jest Miasto Sosnowiec.

 

Klub funkcjonuje w godzinach pracy Ośrodka:

Godziny poniedziałek - 7.30 - 18.00,
Godziny wtorek - czwartek 7.30 - 15.30,
Godziny piątek - 7.30 - 13.00.

 

W zależności od realizowanych zadań zakłada się możliwość dostosowania godzin pracy Klubu do potrzeb uczestników. 

Klub Integracji Społecznej umożliwia wszystkim zainteresowanym:

 • Dostęp do informacji niezbędnych do samodzielnego przygotowania aplikacji zawodowych oraz pomoc w ich sporządzeniu.
 • Dostęp do aktualnych ofert pracy dla osób bezrobotnych  i  niepełnoprawnych.
 • Samodzielne korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, telefonu w celu poszukiwania pracy.
 • Dostęp do informacji na temat funkcjonujących w regionie zakładów pracy i zakładów  pracy  chronionych.
 • Uzyskanie pomocy w przygotowaniu pism urzędowych.
 • Uzyskanie informacji na temat aktualnych ofert jednostek szkolących i edukacyjnych.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 1. Uczestnik Klubu zobowiązany jest do:
  • aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub,
  • stosowania się do uwag i wskazówek pracowników Klubu,
  • dbałości o wspólne dobro, ład, porządek oraz czystość w Klubie,
  • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego w czasie korzystania z usług Klubu,
  • poszanowania innych uczestników Klubu,
  • poufności i ochrony danych osobowych uczestników Klubu,
  • przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych,
  • przestrzegania postanowień regulaminu Klubu.
 2. Uczestnicy Klubu mają możliwość korzystania ze środków technicznych Klubu (komputera, drukarki, skanera, faksu, telefonu), które są pomocne w poszukiwaniu pracy.
 3. Czas korzystania ze środków technicznych (komputera, drukarki, skanera, faksu, telefonu) ustalany jest z pracownikiem Klubu i dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 4. Rozmowy telefoniczne (tylko krajowe) mogą być realizowane jedynie w celu poszukiwania pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Klubu. Informacja o rozmowie telefonicznej odnotowywana jest w rejestrze telefonicznym.
 5. Z usług Klubu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uczestnik Klubu nie będzie mógł korzystać z jego usług.

 

Klub Integracji Społecznej informuje, iż prowadzi współpracę z PUP Sosnowiec w ramach prac społecznie użytecznych. Wobec powyższego osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Sekcji Pomocy Środowiskowych w celu skierowania do tych prac.

 

Wyjaśniamy iż:

Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, które polegają na wykonywaniu przez nich prac w miejscu zamieszkania lub pobytu. Stawka godzinowa świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych:
- do 31 maja 2022 r. wynosi 9,50 zł za godzinę, bez względu na rodzaj prac;
- od 01 czerwca 2023 r. wynosi 10,90 zł za godzinę, bez względu na rodzaj prac.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu – Klub Integracji Społecznej, jako podmiot jest także zaangażowany w organizację prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Prace społecznie użyteczne wykonywane na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych obejmują zakres codziennych obowiązków domowych, w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, pielęgnacją tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Prace społeczno-użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze nie większym niż 10 godzin  tygodniowo, a w ciągu miesiąca nie więcej niż 40 godzin.

Szczegółowe informacje nt. zadań  KIS  znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.