Dział ds. Rodzin


Dział ds. Rodzin

Kierownik Anna Wyka

ul. 3 Maja 33 (III piętro), 41-200 Sosnowiec

 

pokój 420, 419 - kierownik Działu

pokój 422 - realizacja zadań dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej i porozumień między powiatami

pokój 425 - przyjmowanie wniosków o pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

pokój 426 - wydawanie decyzji o pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, obsługa finansowa Działu.

 

Telefon tel.: 32 296 22 82
Telefon tel.: 32 296 22 83
Telefon tel.: 32 296 22 79
Telefon tel.: 32 296 22 73

 32 296 22 14

E-mail email: dr@mopssosnowiec.pl

 

Godziny przyjmowania klientów:

Godziny poniedziałek: 7.30 do 18.00
Godziny wtorek-czwartek: 7.30 do 15.30
Godziny piątek: 7.30 do 13.00

 

Zadania Działu:

  • wykonywanie czynności dot. kierowania, umieszczania i pobytu dziecka wymagającego opieki w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej
  • obsługa odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych, świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków ośrodków i placówek określonych ustawą, nienależnie pobranych świadczeń kwalifikowanych przez Dział ds. Rodzin
  • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. mieszkania chronionego  treningowego praz ustalenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu
  • współpraca z organami administracji publicznej, placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

 

Wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego /w tym uprawnień, warunków oraz szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe/ udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (ul. 3 Maja 33 III piętro, pokój 424, tel: 32 296 22 81), dr@mopssosnowiec.pl;

Uwaga: Szczegółowe informacje o zadaniach działu znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym. Kryteria przyznawania pomocy oraz wnioski o przyznanie świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków znajdują się  w załącznikach umieszczonych na stronie BIP Sosnowiec