Zespół Pracy Socjalnej


Zespół Pracy Socjalnej

Kierownik: Iwona Rup-Staroń

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

pokój 221

Telefon tel. 32 296 22 21

E-mail email: iwona.rupstaron@mopssosnowiec.pl

Pracownicy Socjalni

  ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 292 02 03

E-mail email: zps@mopssosnowiec.pl 

Koordynator Zespołu Główny Specjalista

Sylwia Mańka-Fuks

E-mail email: sylwia.mankafuks@mopssosnowiec.pl

 

Zadania Zespołu Pracy Socjalnej i Pracowników Socjalnych:

 • prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej),
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,
 • kierowanie do ośrodka interwencji kryzysowej,
 • przygotowywanie wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej bez zgody oraz wniosków o leczenie psychiatryczne bez zgody,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie na ich podstawie wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w sytuacji powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • wnioskowanie o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • przygotowywanie pism do sądu o wgląd w sytuację rodziny,
 • składanie sądowi opiekuńczemu, sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielonej pomocy, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.