"SOS dla Seniora" (zrealizowany)


SOS dla Seniora - kolor.jpg

Beneficjent informuje, że projekt konkursowy ,,SOS dla Seniora” dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs realizowany w latach 2019-09-01 - 2022-03-31 wszedł w etap utrzymania trwałości rezultatów.

Trwałość projektu polega na zachowaniu trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, tj. przez okres 31 miesięcy.

Trwałość oznacza gotowość MOPS w Sosnowcu do świadczenia usług opiekuńczych przez zatrudnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opiekunki.

Liczby oferowanych miejsc świadczenia usług opiekuńczych : 13

Kontakt : Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon tel. 32 296 22 67
E-mail e-mail: dfz@mopssosnowiec.pl

------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na lata 2019-2021 będzie realizatorem projektu ,,SOS dla Seniora” dla mieszkańców Sosnowca po 60 roku życia, jest to odpowiedź na pilotażowy projekt „Jesteśmy do usług” realizowany do 08/2019. Rozpoczynający się projekt będzie miał  większą skalę, wsparcie  będzie kierowane do 80.

Okres uczestnictwa w projekcie będzie  wynosił  do 11 miesięcy.

Planowany okres realizacji projektu: 2019-09-01 do 2022-03-31.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się we wrześniu i będzie realizowana do osiągnięcia założonej liczby uczestników. Projekt przyczyni się do budowy systemu skoordynowanej opieki, która będzie prowadzić do tworzenia środowiska przyjaznego osobom starszym miedzy innymi poprzez rozwój sieci usług dla seniora w środowisku lokalnym.

                Wartość całkowita projektu:  1 926 672,00 PLN

                Wkład własny: 289 000,80 PLN

                Wartość dofinansowania: 1 637 672,00 PLN

 

Projekt będzie  wspierać osoby starsze w miejscu zamieszkania poprzez:

  1. Usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu w oparciu o elastyczny czas pracy. Zakres usług będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i będzie wynikał z przeprowadzonej diagnozy ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Usługi będą realizowane przez pracowników zaangażowanych na umowę o pracę- 13 etatów
  2. Dowóz gorących posiłków zaplanowany dla 20 uczestników, które mieszkają samotnie nie mają wsparcia z otoczenia imają  problemy z poruszaniem się.
  3. Teleopieka: Podstawowy system składa się z niewielkiego przycisku alarmowego oraz urządzenia do transmisji głosu, w postaci przekaźnika stacjonarnego w domu lub przenośnego urządzenia GSM. W przypadku trudnej sytuacji lub zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar, awaria, lęk) wystarczy wciśnięcie guzika alarmowego znajdujący się na ręce, by połączyć się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska będzie również mierzyła podstawowe parametry życiowe oraz będzie wyposażona w czujnik upadku. Po odebraniu zgłoszenia teleopiekun podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy podopiecznemu. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać profesjonalne służby ratunkowe.

 

Korzyści dla uczestnika :

  • Całodobowa opieka Centrum Zdalnej Opieki Medycznej
  • Natychmiastowa reakcja w przypadku złego samopoczucia Pacjenta lub zagrożenia życia
  • Odciążenie opiekunów osób starszych
  • Dodatkowe wsparcie dla osób, które opiekują się seniorami.

 

W projekt wpisuje się również wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych: 

20 opiekunów faktycznych zostanie objętych wsparciem jako element budowy systemu skoordynowanej opieki. Wsparcie będzie przebiegać w dwóch grupach ( turach) po 10 osób.

  • indywidualne wsparcie psychologiczne, w tym prowadzone online oraz wsparcie grupowe.Grupa wsparcia/ grupa Samopomocowa dla opiekunów faktycznych pozwoli na: dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, - dzielenia się wsparciem emocjonalnym, - zwalczania bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp. - budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników - wymiany użytecznych informacji - pogłębiania wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań
  • trzydniowy wyjazd do miejscowości atrakcyjnej pod względem turystycznym. Podczas pobytu zostaną zorganizowane warsztaty opieki nad osobami starszymi przykładowe tematy warsztatów: - metody rozwiązywania problemów psychologicznych związanych z chorobą i starzeniem się, - pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, - metod pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi związanymi z okresem starzenia się, - metod pracy z osobami chorymi przewlekle i terminalnie itp. Opiekunowie faktyczni będą korzystać z technik relaksacyjnych, porady na bazie wymiany doświadczeń.