Tyle wsparcia w całym mieście (zrealizowany)


Zestawienie 4 znaków: Znak Funduszy Europejskich Program Regionalny, Znak barw Rzeczpospolitej Polski, logo województwa śląskiego, Znak Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od stycznia 2021 roku realizuje projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Poddziałaniu 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 4 350 080,71 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 3 697 568,60 PLN.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 200 osób - kobiet i mężczyzn w wieku od 5 do 75 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej, oraz budowanie kapitału społecznego społeczności lokalnych z terenu miasta Sosnowca w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023 r. poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Zaplanowano następujące zadania w ramach realizacji projektu: kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie młodzieży, działania środowiskowe, usługi aktywnej integracji społecznej i zawodowej; praca socjalna i udzielanie świadczeń.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą społeczności lokalne zamieszkujące dzielnice Sosnowca położone częściowo na obszarach zdegradowanych, w tym w szczególności 100 os. w wieku 5-75 lat kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenie w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i niepełnosprawne. Ponadto projekt jest skierowany do 40 osób - młodzieży usamodzielnianej, opuszczającej instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą, w tym ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne, w wieku 18-25 lat, która jednocześnie uczy się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Kolejną grupę docelową stanowią osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
W zakresie osób z niepełnosprawnością intelektualną – 20 osób w wieku 18+, opuszczających system edukacji specjalnej bez dalszego wspomagania zostanie objętych ścieżką usamodzielniania. Ponadto wsparciem objętych zostanie 20 dzieci od 5 do 18 r.ż. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz 20 rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.