Dział Pomocy Środowiskowej


Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik - Jadwiga Jamróz

Zastępca kierownika - Maria Krupa

ul. 3 maja 33 pok. 130 (parter)

tel. 32 296 22 29

e-mail: dps@mopssosnowiec.pl

pracownicy socjalni

pok. 128, 129 (parter)

tel. 32 296 22 31, 32 296 22 30

Do zadań działu należy m.in.:

wydawanie zaświadczeń o korzystaniu / niekorzystaniu ze świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Zaświadczenia wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, parter, pok. 129),

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, 

rozpoznawanie środowisk wymagających wsparcia i podejmowanie działań pomocowych w stosunku do tych środowisk,

rowadzenie monitoringu miejsc potencjalnego pobytu osób bezdomnych oraz podejmowanie działań pomocowych, w tym interwencyjnych w stosunku do osób bezdomnych,

ozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i prowadzenie postępowania administracyjnego mającego na celu jej udzielenie,

rowadzenie dokumentacji wymaganej w postępowaniu administracyjnym w sprawach z zakresu pomocy społecznej,

pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.

 

oby ubiegające się o pomoc są przyjmowane przez pracowników socjalnych w siedzibach swoich zespołów (zgodnie z podziałem terytorialnym)

w poniedziałek od 7:30 - 10:00 oraz od 14:30 - 18:00,

od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 - 10:00 oraz od 14:30 - 15:30,

piątek od 7:30 - 10:00 oraz od 12:00 - 13:00.

Jeden dzień w tygodniu pracownicy socjalni pełnią dyżur w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 maja 33, parter, pok. 128 zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.

HARMONOGRAM DYŻURÓW 

(obowiązuje od 07.09.2015 r. do 29.02.2016 r.)

Poniedziałek - Punkt Terenowy Nr 2, Punkt Terenowy Nr 3, 

Wtorek- Punkt Terenowy Nr 6

Środa - Punkt Terenowy Nr 1

Czwartek - Punkt Terenowy Nr 4, Punkt Terenowy Nr 7

Piątek - Punkt Terenowy NDział Pomocy Środowiskowej (DPŚ)

Kierownik - Małgorzata Łuckoś

 

ul. 3 Maja 33

41-200 Sosnowiec

pokój 130, tel. 32 296 22 08

e-mail: dps@mopssosnowiec.pl

Zastępca kierownika - Jolanta Falis

pokój 128, tel. 32 296 22 38

 

pokój 128, 129 - informacja

tel. 32 296 22 30

 

pokój 301 - analizy i sprawozdania

tel. 32 296 22 11

pokój 302 - kontakty z mediami

tel. 32 296 22 09

 

Do zadań działu należy m.in.: 

  • koordynacja zadań realizowanych przez Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją oraz Stanowisk Pierwszego Kontaktu

  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

  • przygotowywanie analiz, zestawień i diagnoz zgodnie z bieżącymi potrzebami

  • sporządanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej

  • prowadzenie strony internetowej Ośrodka

  • współpraca z mediami

Osoby ubiegające się o pomoc mogą zwrócić się do pracowników Pierwszego Kontaktu w siedzibach Sekcji Pomocy Środowiskowych zgodnie z podziałem terytorialnym.

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 1 - Sekcja "Zagórze"

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 2 - Sekcja "Klimontów"

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 3 - Sekcja "Naftowa"

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 4 - Sekcja "Wawel"

Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 5 - Sekcja "Pogoń"