Projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”


Znak Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, znak Rzeczpospolitej Polskiej, znak Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016 – 2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych realizowany jest przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
w partnerstwie z:

  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • Fundacją i Królowej Polski św. Jadwigi.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Czas realizacji projektu: październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów
w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje o projekcie i aktualnych działaniach: http://wlaczeniespoleczne.pl

4 znaki: znak Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, znak Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz znak Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi