Nabór na stanowisko: Opiekuna osoby niepełnosprawnej - edycja 2023


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Poszukuje
opiekuna osoby niepełnosprawnej
do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023

 Warunki pracy:

Usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wymagane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej[1])/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  • osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia powinno być udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecała udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2]).

Czas trwania usługi:

  • 7 dni w tygodniu, w godz. 6.00 – 22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
  • Limit 240 godzin przypadający na uczestnika Programu;
  • Program obejmuje działania opiekuna w okresie od daty podpisania umowy do grudnia 2023 r.

Zadania:

  • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez przejęcie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz wsparcie ich w codziennych obowiązkach,
  • okresowemu zabezpieczeniu potrzeb dziecka/osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Opiekunowi oferujemy:

  • Wynagrodzenie 27,00 zł (brutto) za godzinę.

Dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 127 (Kancelaria) osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie Programu udziela:

Zespół ds. Usług

tel: 32 296 22 93

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

tel: 32 296 22 67

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.).

[2]) Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.