Rok 2008


W 2008r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu aplikował o środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność”, opracowanego przez pracowników Ośrodka .

Europejski Fundusz Społeczny otworzył nowe możliwości dla rozwijania aktywnych form pomocy społecznej poprzez możliwość sfinansowania instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Umożliwił on podjęcie dodatkowych działań mających na celu usamodzielnienie osób korzystających z pomocy Ośrodka.

Mając na względzie podniesienie efektywności świadczonej pomocy, przy wykorzystaniu środków unijnych, w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydzielono w marcu 2008r. nową komórkę organizacyjną Sekcję do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (SPFZ).

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych podlega bezpośrednio kierownikowi
Działu ds. Analiz i Koordynacji Projektów Współfinansowanych ze Źródeł Zewnętrznych.

Do zadań Sekcji należy:

 • monitorowanie informacji dotyczących funduszy unijnych i innych funduszy pomocowych,
 • przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków na realizację projektów pomocowych pracownikom wewnętrznych komórek organizacyjnych Ośrodka,
 • pomoc w przygotowywaniu projektów, które mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych,
 • nadzór nad przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki unijne i inne dotacje,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów,
 • nadzór nad prawidłowym dysponowaniem budżetem projektów,
 • współudział w rozliczaniu projektów,
 • nadzór nad sporządzaniem cząstkowych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami wdrażającymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Głównym celem projektu w 2008r. była aktywizacja klientów pomocy społecznej, przełamywanie wewnętrznych barier spowodowanych brakiem zatrudnienia oraz zwiększenie szans na powrót do aktywności zawodowej.

Każdy z uczestników projektu wziął udział w warsztatach aktywizacyjno-psychologicznych oraz szkoleniach zawodowych. Dodatkowo najbardziej ambitni i zdyscyplinowani uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym z ekonomii społecznej.

Całkowity planowany koszt projektu w 2008r. opiewał na kwotę 2 537 950,92 zł, natomiast na jego realizację wydano 2 199 075,90 zł. Kwota ta zawierała środki własne gminy w wysokości 266 477,92 zł.

Adresatami projektu były osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (228 osób) oraz młodzież w wieku 15-25 lat (21 osób) pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z 249 beneficjentami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne. Wszystkie osoby korzystały z indywidualnego wsparcia psychologa, a dodatkowo osoby długotrwale bezrobotne ukończyły warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne (34 godziny zajęć) w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w Sosnowcu przy ulicy Naftowej 25.

Pierwsze zajęcia w ramach warsztatów z reintegracji społecznej rozpoczęły się 8 września 2008r. i dotyczyły informacji z zakresu integracji, budowania motywacji, planowania i wyznaczania celów, czy autoprezentacji i kształtowania umiejętności interpersonalnych.

Zajęcia warsztatowe w Klubie Integracji Społecznej w 2008r. trwały przez okres 11 tygodni i prowadzone były w grupach 15 osobowych. Warsztaty grupowe odbywały się od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:00 na podstawie ustalonego harmonogramu. W trakcie udziału w zajęciach uczestnicy projektu mieli zagwarantowany poczęstunek kawowy oraz ciepły posiłek. Każdy z uczestników zajęć otrzymał pakiety materiałów szkoleniowych.

 Uczestnicy warsztatów aktywizacyjno - psychologicznych

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

W celu zbadania korzyści płynących z uczestnictwa w zajęciach z reintegracji społecznej wśród uczestników projektu zostały przeprowadzone ankiety, w wyniku których ustalono, że beneficjenci podnieśli poziom własnej wartości, bardziej pozytywnie spojrzeli na siebie i rozbudzili w sobie nowe zainteresowania.

W dniach 11-13.12.2008 zostało zorganizowane szkolenie wyjazdowe z zakresu ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej i samo zatrudnienia dla najbardziej zmotywowanych uczestników warsztatów. W szkoleniu wzięło udział 38 osób.

Szkolenie wyjazdowe

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

Wśród 249 beneficjentów projektu systemowego aż 75% stanowiły kobiety.

Do udziału w projekcie „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” realizowanym w 2008r., przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zostało wybranych 21 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Dodatkowo każdy z uczestników projektu realizujący ustalenia zawarte w kontrakcie socjalnym otrzymał specjalne wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych (środki gminy), które przeznaczone były na zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie aktywizacji zawodowej oraz sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsc, w których odbywały się poszczególne zajęcia.

Kolejnym etapem było zapewnienie uczestnikom projektu, dostępu do szkoleń zawodowych. Reintegracja zawodowa prowadzona była przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza 25.

Szkolenia zawodowe dostosowane były do indywidualnych potrzeb i predyspozycji poszczególnych uczestników projektu. Beneficjenci wzięli udział w 36 kursach zawodowych, które miały na celu umożliwienie im powrotu do aktywności zawodowej, a tym samym podniesienie samooceny, statusu materialnego a także zwiększenie szans na odejście od systemu pomocy społecznej.

Beneficjenci projektu odbywali szkolenia zawodowe na kursach:

 • Księgowość komputera z programem Symfonia i Płatnik,
 • Podstawy obsługi komputera, pakiet biurowy (MS OFFICE + Internet),
 • Opiekun do dzieci i osób starszych,
 • Florystyka z obsługą kasy fiskalnej,
 • Handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • Handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + podstawy obsługi komputera, pakiet biurowy (MS OFFICE + Internet),
 • Kadry – płace ZUS,
 • Fryzjerstwo ze stylizacją postaci,
 • Kosmetyka ze stylizacja paznokci,
 • Instalatorstwo elektryczne,
 • Szwaczka,
 • Konserwator terenów zieleni,
 • Konserwator terenów zieleni + florystyka + kasa fiskalna,
 • Monter instalacji sanitarnych,
 • Ochrona I,
 • Prawo jazdy B,
 • Prawo jazdy C + E,
 • Prawo jazdy D,
 • Kurs palacza powyżej 100 st. C – obsługa wymienników cieplnych,
 • Spawacz elektrodą otuloną,
 • Płytkarz – posadzkarz,
 • Spawacz elektrodą otuloną z elementami ślusarstwa,
 • Działalność gospodarcza,
 • Język angielski,
 • Język francuski,
 • Język niemiecki,
 • Język hiszpański,
 • Operator wózków jezdniowych,
 • Obsługa hurtowni i magazynu z wykorzystaniem komputera + obsługa kasy fiskalnej,
 • Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i obsługa hurtowni i magazynu z wykorzystaniem komputera + obsługa kasy fiskalnej,
 • Kucharz,
 • Kelner – barman z obsługą kasy fiskalnej,
 • Projektowanie witryn internetowych,
 • Kosztorysowanie komputerowe robót budowlanych.


Szkolenia zawodowe:
KOSMETYKA ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

KONSERWATOR TERENÓW ZIELENI
OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

215 uczestników projektu ukończyło szkolenia zawodowe i otrzymało stosowne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.


Dnia 21.10.2008r., w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące projektu systemowego "Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność" realizowanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta, lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz ośrodków  pomocowych działających na terenie Sosnowca. Zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu P. Halina Szumska, która podkreśliła duży wkład i zaangażowanie pracowników Ośrodka, a przede wszystkim uczestników projektu.

Spotkanie informacyjne nr.1

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

Na spotkaniu zostały przekazane informacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  uwarunkowań powstania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej a także przedstawiono założenia projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność”.

Podczas spotkania wystąpił m.in. Prezes Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego P. Jacek Majewski, który wraz z 3 uczestniczkami zajęć z reintegracji społecznej podzielił się wrażeniami z  prowadzonych zajęć oraz zapoznał przybyłych z tematyką prowadzonych warsztatów z reintegracji społecznej.

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

Reintegrację zawodową omówiła Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu P. Joanna Sekuła. W trakcie spotkania przybyłym gościom przedstawiono prezentacje multimedialną dotyczącą zajęć z reintegracji społecznej prowadzonej w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dla przybyłych gości podczas, którego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu udzielali szczegółowych informacji dotyczących etapów realizacji projektu „Moda na sukces-czyli korki w samodzielność”.

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

Kolejne spotkanie promocyjne zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbyło się dnia 16.12.2008r. w Urzędzie Miejskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, sektora pozarządowego oraz potencjalni pracodawcy, uczestnicy projektu. Przedstawiono osiągnięte rezultaty założone w harmonogramie projektu oraz odtworzono film promujący projekt systemowy.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem kawowym dla przybyłych gości.

Spotkanie informacyjne nr.2

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2008

Podczas realizacji projektu „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach projektu oraz pracujący przy realizacji założeń zawartych we wniosku aplikacyjnym wykazali się dużym zaangażowaniem i ciężką pracą.

Pod koniec 2008r. pracownicy Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych rozpoczęli pracę nad przygotowaniem założeń projektu systemowego na rok 2009. Wniosek o jego dofinansowanie złożono 30 stycznia 2009r.