Program Aktywności Lokalnej


Laboratorium talentów
Jedyną i być może niepowtarzalną okazję do izolacji DNA oraz badań mikroskopowych miały dzieci biorące udział w „Laboratorium talentów”, realizowanym w ramach projektu „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”. Zajęcia odbyły się w ramach cyklu zajęć profilaktyczno – edukacyjnych, skierowanych do dzieci w wieku 7 – 10 lat. Głównym celem „Laboratorium” było rozwijanie u najmłodszych zainteresowań i umiejętności społecznych, integracja, profilaktyka oraz edukacja. W trakcie zajęć dzieci wykonywały eksperymenty, podczas których zapoznawały się z podstawowymi wiadomościami z zakresu nauk przyrodniczych.

563-minipx.jpg


Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne o tematyce teatralnej
Jednym z działań Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” w pierwszej połowie 2013 roku był cykl zajęć o tematyce teatralnej dla 10 - osobowej grupy.


117-minipx.jpg

Happening podsumowywujący projekty dla dzieci
Gdzie stykają się światy nauki i sztuki, tam musi wydarzyć się coś niezwykłego i szczególnego. Tak właśnie było 1 czerwca podczas happeningu podsumowującego projekty skierowane do dzieci, realizowane w ramach PAL. Podczas części artystycznej młodzież uczestnicząca w warsztatach teatralnych przedstawiła teatrzyk kukiełkowy pt. „Królowa śniegu” z wykorzystaniem słuchowiska nagranego na poprzednich warsztatach. Uczestnicy „Laboratorium talentów”, starając się udowodnić wyższość nauki nad sztuką zaprezentowali pokaz eksperymentów związanych m.in. ze zjawiskiem fluorescencji i napięcia powierzchniowego cieczy. Zwycięzcy nie wybrano. Obie drużyny zajęły pierwsze miejsce a nagrodą była wspólna zabawa, wrażenia i nowe doświadczenia wyniesione na przyszłość.

 

158-minipx.jpg

Wizyta studyjna na Nikiszowcu

W poniedziałek 17 czerwca 2013 r. odbyła się druga w ramach PAL wizyta studyjna w Katowicach. Udział w niej wzięli pracownicy socjalni PT Nr 5, mieszkańcy Pogoni, uczestnicy grupy samopomocowej realizowanej w ramach PAL oraz przedstawiciele Miejskiego Zarządu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili Nikiszowiec oraz zapoznali się z metodami organizowania społeczności lokalnej.

W siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej (PCAL), które mieści się w Domu Katechetycznym przy Parafii św. Anny,  Pan Waldemar Jan opowiedział o swoich doświadczeniach związanymi z aktywizacją środowisk lokalnych, sposobach angażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych i potrzeb ich społeczności, zaprezentował również zdjęcia z różnych wydarzeń organizowanych w ramach PCAL. Pani Anna Skiba oprowadziła uczestników wyjazdu po zabytkowej dzielnicy, pokrótce przedstawiła historię Nikiszowca oraz opowiedziała o tym jak przez kilkadziesiąt lat dzielnica przeobraziła się z miejsca zaniedbanego i zapomnianego w miejsce atrakcyjne turystycznie. Pani Anna pokazała zwiedzającym także ważne dla mieszkańców miejsca, w których koncentruje się przede wszystkim życie dzielnicy. Należy podkreślić, że głównym celem PCAL jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców katowickiej dzielnicy Nikiszowiec oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

nikisz-minipx.jpg

Wielkie sprzątanie

Pospolite ruszenie w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. Poniedziałek 17 czerwca br. na ulicy Lwowskiej, Kasztanowej i Zbaraskiej minął pod hasłem „czystego osiedla”. Do wspólnej akcji porządkowania ulic objętych Programem Aktywności Lokalnej przyłączyli się mieszkańcy, wolontariusze oraz dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 45. W sumie uzbierano około 20 worków śmieci.
Osiedle jest posprzątane, a mieszkańcy zadowoleni. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w akcji otrzymały w zamian za swoją pracę słodkie upominki. Podczas akcji nie zapomniano  o ekologii – każdy ze sprzątających znalezione śmieci segregował.  Akcja zakończyła się wspólną zabawą dzieci z wolontariuszami i pracownikami socjalnymi.
Przypominamy, iż Program Aktywności Lokalnej jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne. Zaangażowani do Programu pracownicy socjalni, wolontariusze, animatorzy oraz liderzy organizują i aktywizują społeczność lokalną. Dzięki podejmowanym działaniom poprawia się jakość komunikacji społecznej, mieszkańcy są bardziej aktywni w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Program Aktywności Lokalnej ma głównie na celu zwiększanie aktywności lokalnej w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. Celem szczegółowym PAL jest wzrost poziomu integracji społeczności lokalnej, aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacja w zakresie animacji lokalnej jak również inicjowanie i wspieranie działalności grup samopomocowych oraz podniesienie motywacji, samooceny i wiary we własne siły.

DSC_0052-minipx.jpg

DSC_0020-minipx.jpg

DSC_0008-minipx.jpg

 

Spotkanie z mieszkańcami

 W dniu 10.09.2013 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” podczas którego omówiono:

- harmonogram i program festynu integracyjnego,

- podział zadań dla liderów społeczności lokalnych,

-tematykę kolejnego spotkania, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i ADM w celu wyjaśnienia kwestii polityki mieszkaniowej w dzielnicy „Pogoń”.

 

Działania realizowane w ramach PAL


W ramach działań PAL realizowanych dla dzielnicy „Pogoń” :
trwają cykle zajęć dla dzieci i młodzieży – teatralne dla grupy wiekowej 11-15 lat oraz „Laboratorium talentów” dla grupy wiekowej 7-10 lat. W warsztatach uczestniczy łącznie 20 dzieci. Należy podkreślić, że jest to kolejna edycja zajęć, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Happening kończący zajęcia zaplanowano na 28 września 2013 r. jako podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Realizatorem tych zadań jest Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa „Oświata” z Katowic.
Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych od 23 września br. wezmą udział w treningu umiejętności społecznych z elementami aktywnego poszukiwania pracy (30 godzin). Ponadto będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa zawodowego w wymiarze 3 godzin. Wykonawcą treningu jest Agencja Rozwoju Lokalnego z Jaworzna.
W dniu 10 września 2013 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” podczas którego omówiono:

- harmonogram i program festynu integracyjnego;

- podział zadań dla liderów społeczności lokalnych;

-tematykę kolejnego spotkania, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych i ADM w celu wyjaśnienia kwestii polityki mieszkaniowej w dzielnicy „Pogoń”.