Działania PAL PT5 Pogoń


Sprawozdanie z podjętych działań w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność”  Zespół „Pogoń”

Spotkania z mieszkańcami


W okresie od 04.2009 r. do 08.2009 r. przeprowadzono dwa spotkania z mieszkańcami i dwa spotkania z liderami społeczności lokalnej.

  • W trakcie pierwszego spotkania zdiagnozowane zostały problemy społeczności lokalnej. Priorytetowym problemem jest utworzenie placu zabaw i boiska przy ulicy Lwowskiej. Zostali również wyłonieni liderzy społeczności lokalnej.
  • W trakcie drugiego spotkania mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi- Prezydentem Miasta Sosnowca Panem Ryszardem Łukawskim, Radnymi Miasta Sosnowca, Dyrektorem MZZL Panem Grzegorzem Starkowskim, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza” Panem Tadeuszem Rybakiem, Dzielnicowym Panem Andrzejem Wilczakiem poszukiwali rozwiązań problemów mieszkaniowych, dotyczących bezpieczeństwa i jakości życia w dzielnicy. Goście odpowiadali na liczne pytania mieszkańców, zachęcali do dalszej współpracy i zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Zadeklarowali również dokładne rozeznanie zgłaszanych problemów i podjęcie stosownych działań.


Dyrektor MZZL Pan Grzegorz Starkowski zapewnił o utworzeniu placu zabaw przy ulicy Lwowskiej.

  • w trakcie spotkań z liderami społeczności lokalnej ustalano problemy społeczności lokalnej, ustalano kierunek współpracy, motywowano do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej i zaangażowania w sprawy społeczne.

 

Punkt Informacji Obywatelskiej


W okresie od 06.2009 r. do 08.2009 r. z porady pracownika socjalnego w zakresie pracy socjalnej skorzystało ponad 30 osób.
Porady udzielane są trzy razy w tygodniu.

Spotkania grupy samopomocowej dla rodziców samotnie wychowujących dzieci


Spotkania odbywały się od 04.2009 r. do 07.2009 r. raz w tygodniu po dwie godziny w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego. W spotkaniu uczestniczyło 15 matek samotnie wychowujących dzieci i dwóch pracowników socjalnych – opiekunów grupy.

Na spotkania zaproszono również następujących specjalistów:

  • psycholog Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny Pani Irena Szkopiak (dwukrotnie)
  • pedagog, mediator, kurator społeczny i pracownik Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny Pan Michał Falis
  • pracownik socjalny z Działu Świadczeń Rodzinnych
  • kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Sosnowcu – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Pan Jacek Szewczyk (dwukrotnie)

Uczestniczki miały możliwość spotkania z w/w specjalistami oraz indywidualnych konsultacji.
Przeprowadzono również dwukrotnie spotkania integracyjne (z grillowaniem).