"Razem Więcej Lepiej" - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (zrealizowany)


 

gfx/files/92947c18b6566caef92c81ab69a35ed1.jpg


Szkolenia wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego „ Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w miesiącu czerwcu i lipcu zorganizował szkolenie wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych.

W dniach od 14 - 20 czerwca 2017r.  24 osoby niepełnosprawnie fizycznie wzięły udział w 7 dniowym szkoleniu wyjazdowym z elementami treningu kompetencji społecznych oraz elementami wsparcia zdrowotnego. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym „Muflon” w Ustroniu. Organizatorem szkolenia była firma Sun & More Sp. z o.o. ze Szczecina.  W dniach od 03 - 09 lipca 2017r. 9 osób z zaburzeniami psychicznymi  wzięło udział w 7 dniowym szkoleniu wyjazdowym z elementami treningu kompetencji społecznych oraz elementami wsparcia zdrowotnego. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, a organizatorem było Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z Krakowa. Podczas trwania wyjazdów uczestnicy brali udział w 25  h zajęć z zakresu kompetencji społecznych nakierowanych na poprawę funkcjonowania psychospołecznego, w szczególności: w zakresie umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne możliwości, określenia poziomu samooceny i samoakceptacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Ponadto każdy uczestnik dla utrzymania zdrowia na optymalnym poziomie miał zagwarantowane 10 zabiegów rehabilitacyjnych.

W ramach szkolenia uczestnicy brali również udział w zajęciach integracyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończeniu „Treningu kompetencji społecznych” oraz nabytych umiejętnościach.

zdjęcie 1-minipx.jpgzdjęcie2-minipx.jpgzdjęcie 3-minipx.jpgzdjecie 4-minipx.jpgzdjęcie 6-minipx.jpgzdjęcie 5-minipx.jpg

 


Zakończone zajęcia warsztatowe w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych.

 

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu projektu pozakonkursowego „ Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w okresie od 04.05.2016r. do 15.07.2016r. uczestnicy projektu wzięli udział  w zorganizowanych stacjonarnych zajęciach w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj. „Treningach kompetencji społecznych”. Zajęcia te zostały skierowane do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. „Trening kompetencji społecznych z elementami zdrowego żywienia” został skierowany do osób nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Wzięło w nich udział łącznie 120 osób.

Zajęcia warsztatowe podzielone zostały na trzy zadania i obejmowały tematykę z zakresu:

  • komunikacji interpersonalnej,
  • wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności autoprezentacji,
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • rozwiązywania konfliktów,
  • zarządzanie czasem,
  • kształtowanie aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym rynku pracy,
  • propagowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn do osiągania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia,
  • propagowanie równego dostępu osób niepełnosprawnych do osiągania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia,
  • planowanie i budżet domowy,
  • zasady zdrowego żywienia.

Wszyscy uczestnicy „Treningu kompetencji społecznych”, którzy ukończyli szkolenie otrzymali zaświadczenia i certyfikaty.

Obecnie rozpoczyna się kolejny etap realizacji projektu tj. ustalenie ścieżek reintegracji w oparciu o poradnictwo indywidualne i grupowe prowadzone w Klubie Integracji Społecznej w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 6a.

 


 

razem wiecej lepiej plakat-minipx.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 daje szanse na prowadzenie działań aktywizujących osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na obecnym rynku pracy. Realizowane działania skupione będą na promowaniu włączenia społecznego, walce z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Do grup które są najbardziej zagrożone zjawiskiem wykluczenia zaliczyć można: osoby pozostające bez zatrudnienia, z niskim wykształceniem, bezdomne, samotne, dotknięte niepełnosprawnościami, dzieci, młodzież ze środowisk zaniedbanych, gospodarstwa domowe mające pod opieką osoby zależne, jak również całe społeczności zamieszkujące tereny na których wraz z pogarszającymi się warunkami życia nastąpiła kumulacja problemów społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wychodząc naprzeciw różnym problemom aplikował o środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektem tego jest przygotowany i złożony do Urzędu Marszałkowskiego projekt pozakonkursowy „Razem, więcej, lepiej”

 

Przedsięwzięcie to adresowane jest do osób z terenu gminy Sosnowca, w szczególności osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej oraz otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej. W latach 2015 – 2017 zaplanowano działania w ramach usług aktywnej integracji nastawione głównie na odbudowę i podtrzymania umiejętności pozwalających na prawidłowe pełnienie ról społecznych i zawodowych.