edycja 2019 (zrealizowano)


logo MRPPS.jpg

Dostrzegając potrzeby rodziców i opiekunów Miasto pozyskało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarnościowego przyznane na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z kolejnych usług proponowanych przez Miasto obejmujących opiekę wytchnieniową.

Opieka wytchnieniowa to dla rodziców i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych możliwość odpoczynku w ciągłym sprawowaniu opieki, zadbania o własne zdrowie i samopoczucie, natomiast dla dorosłych osób niepełnosprawnych to możliwość podtrzymania nabytych umiejętności.

W ramach otwartego konkursu ofert został wyłoniony podmiot do realizacji tego zadania: Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu ul. Pl. Kościuszki 5

 W lokalu przy ul. Chemicznej będącego mieszkaniem chronionym zostało utworzone jedno miejsce  umożliwiające pobyt dla osoby niepełnosprawnej, której opiekunowie będą chcieli skorzystać z pomocy w formie opieki całodobowej.

Formą realizacji zadania będzie świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopień niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług (w szczególności usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych) w mieszkaniu chronionym.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej skorzystają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne i uzyskają najwyższą liczbę punktów - zgodnie z otrzymaną Kartą oceny stanu pacjenta wg modyfikowanej skali Bartel;

Obowiązuje limit – 14-dniowy dla opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu lub inną osobę upoważnioną poprzedzoną wywiadem środowiskowym, a następnie kierowane do realizatora zadania.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie osoby niekorzystające z innych form usług.

Do złożonego wniosku/podania należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

- kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (druk karty do pobrania).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej