Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

p.o. Kierownika - Kamila Orkisz - Błaszkiewicz

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

pokój nr 424 (III piętro) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
pokój nr 310 (II piętro) – psycholodzy, pedagog

Telefon tel.  32 296 22 81
             32 296 22 46
E-mail  adres e-mail: pieczazastepcza@mopssosnowiec.pl

 

Do zadań Zespołu należy m. in. realizacja zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

  •  nabór kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie oraz kwalifikacja do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
  •  wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, osób pełniących funkcje rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
  •  bezpłatna, specjalistyczna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia, mediacja oraz możliwość skorzystania z porad radcy prawnego dla rodzin zastępczych. Umożliwienie rodzinom wzajemnego kontaktu w ramach grupy wsparcia, organizacja szkoleń podnoszących ich kompetencje wychowawcze.
  •  objęcie rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  •  ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ocena jakości pracy wykonywanej przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.
  •  zgłaszanie do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

MP900439274.jpg