edycja 2023 (zrealizowano)


 flaga Polski            Godło Polski  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie:
„Opieka wytchnieniowa’’ - edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa’’  – edycja 2023 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Kwota dofinansowania:  832 320  zł
Całkowita wartość: 832 320  zł

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, sprawujących nad nimi bezpośrednią całodobową opiekę i zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną. Wsparcie skierowane jest do 85 osób, mieszkańców Sosnowca - 52 opiekunów pełnoletnich osób  niepełnosprawnych legitymujących się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 173 z późn.zm) oraz 33 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 173 z późn.zm). 

Cel Programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób/dzieci niepełnosprawnych poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY !

Wymagane dokumenty (Prosimy o wypełnienie każdego pola w dokumentach):

 1. „Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 - w załączeniu.
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg. zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełniona oraz potwierdzona pieczęcią przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę lub pielęgniarkę (każda czynność wymieniona w karcie w kolumnie wynik musi zawierać punktację w skali od 1 do 7) - w załączeniu.
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą będzie sprawowana usługa opieki wytchnieniowej.
 4. Oświadczenie uczestnika Programu, że wskazany kandydat nie jest członkiem rodziny – w załączeniu.
 5. Karta zgłoszenia kandydata do pełnienia usługi opieki wytchnieniowej – w załączeniu.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub zdobyte doświadczenie kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zgodnie z wymaganiami Programu

Dokumenty do pobrania:

 

Ważne!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w formie „Opieki wytchnieniowej”. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana do objęcia wsparciem w pierwszej kolejności do udziału w Programie zostaną zakwalifikowani:

 1. opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych, które na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej FIM uzyskały od 18 do 75 punktów
 2. Opiekunowie/rodzice osób niepełnosprawnych, stale przebywających w domu, które nie korzystają z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Informujemy, że osoby chętne do udziału w Programie mogą wskazać osoby do świadczenia usług opiekuńczych z wyłączeniem osób będących członkami rodzin, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu oraz spełniające następujące wymagania:

 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskania kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 2. Osoby posiadające, co najmniej 6 - miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[1].

Uwaga! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł (np. usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”).

 

Zgłoszenie uczestnictwa do Programu można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do:

Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

ul. 3 Maja 33 pok.127.

Informacja:

Telefon tel. 32 296 22 93 lub 32 296 22 67 lub 32 296 22 68

Nabór będzie trwał do 14.02.2023 r.

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW:

 1. Prosimy o kompletne wypełnianie wniosków (w każdej pozycji) oraz dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.
 2. Informujemy, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów decydować będzie data wpływu kompletnego (uzupełnionego o ewentualne braki) wniosku do Ośrodka.
 3. O rozpatrzeniu wniosku Ośrodek będzie informował drogą telefoniczną lub pisemną.
 4. Świadczenie usług może zostać rozpoczęte dopiero po zatrudnieniu osoby do pełnienia usług opieki wytchnieniowej przez Ośrodek.

(decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Ośrodka lub data stempla pocztowego).

 

[1]. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Plakat informujący o wysokości dotacji